لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سمنان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوشتر

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوط

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر صفاشهر

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۹ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر صفاشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۶ / ۲۰۶۲۹ 1394/10/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر طبس

مشاهده بیشتر
۱۸۸۲۹ / ۱۸۸۲۹ 1388/07/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مرودشت

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مهاباد

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر میاندوآب

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نوش‌آباد

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۹ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نوش‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هندیجان

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۲ / ۱۹۱۸۲ 1389/10/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پاکدشت

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۵ / ۱۸۸۴۵ 1388/08/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کاشان

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کاشان

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کمشچه

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۰ / ۱۹۲۳۰ 1389/12/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گزیک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۱۸ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گیوی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۲ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گیوی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آلونی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارمغانخانه

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۹ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارمغانخانه

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۹ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر استهبان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر استهبان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بابارشانی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره‌سر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر توره

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دستجرد

مشاهده بیشتر