لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه (جلسه ۱۵۴ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰) شورای عالی اداری در مورد ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

مصوبه « آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۴ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۰۹ / ۱۹۲۰۹ 1389/11/20

مصوبه « احاله هماهنگی و برنامه‌ریزی وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهید مفتح به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

مصوبه « اساسنامه بنیاد سعدی»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۷ / ۱۹۱۸۷ 1389/10/22

مصوبه « اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۸۲ / ۱۸۹۸۲ 1389/02/14

مصوبه « اصلاح بند ۱ ماده ۶ اصلاحی اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران (مصوب جلسه ۵۳۶ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۰ / ۱۸۸۶۰ 1388/09/05

مصوبه « اصلاح بندهایی از ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۰ / ۱۸۸۶۰ 1388/09/05

مصوبه « اصلاح بند۱۱ ماده۴ آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۳۵ / ۱۹۰۳۵ 1389/04/17

مصوبه « اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۰ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۳ / ۱۸۸۴۳ 1388/08/16

مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۹۹ / ۱۸۸۹۹ 1388/10/26

مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۸۵۷۵ / ۱۸۵۷۵ 1387/09/13

مصوبه « اصلاح و تکمیل بند ۳ ماده۲ آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۸۲ / ۱۸۹۸۲ 1389/02/14

مصوبه « اصلاح و تکمیل بندهای ۱۰ و ۱۱ و الحاق یک بند جدید به مصوبه سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو

مشاهده بیشتر
۱۹۲۰۹ / ۱۹۲۰۹ 1389/11/20

مصوبه « اصلاح و تکمیل عنوان روز ۲۶ آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۰ هجری‌شمسی (مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۹ شورای عالی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۰۴ / ۱۹۲۰۴ 1389/11/14

مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده۳ آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (مصوب جلسه ۵۳۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲)(مصوب جلسه ۶۲۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۴ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده۴ اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۹ / ۱۹۰۸۹ 1389/06/23

مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

مصوبه « الحاق یک بند به ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۴۲ / ۱۹۴۴۲ 1390/09/09

مصوبه « الحاق یک بند به ماده ۴ اصلاحی مصوبه ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۶

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

مصوبه « الحاق یک بند به ماده ۵ اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه ۵۴۲ مورخ۲۳/۴/۱۳۸۳)

مشاهده بیشتر
۱۸۵۷۵ / ۱۸۵۷۵ 1387/09/13

مصوبه « الحاق یک بند به ماده۳ آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه ۵۵۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲)»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۰ / ۱۸۸۶۰ 1388/09/05

مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه ۵۷۵

مشاهده بیشتر
۱۹۰۱۶ / ۱۹۰۱۶ 1389/03/25

مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۵ / ۱۸۵۱۵ 1387/06/31

مصوبه « الحاق یک تبصره به بند د ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۲ / ۱۸۹۰۲ 1388/10/29

مصوبه « الحاق یک تبصره به بند ۵ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۷ / ۱۸۶۱۷ 1387/11/07

مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح و تکمیل ماده۱۲ و بند « و» ماده ۵ اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان»

مشاهده بیشتر