لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه شماره۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبان و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان‌رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره‌مندی از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۷ / ۱۹۸۹۷ 1392/04/06

رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۴۶۶،۱۴۶۷، ۱۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال‌مصوبه شماره۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/هـ‍ مورخ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۴ / ۱۹۸۹۲ 1392/03/30

رأی شماره ۱۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۴۲۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر طرقبه

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۲ / ۱۸۵۲۲ 1387/07/09

رأی شماره ۱۴۷۷-۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال ۱۳۸۴ـ۱۳۸۳ و ابطال

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۵ / ۱۸۴۹۵ 1387/06/07

رأی شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۱ / ۱۸۴۹۱ 1387/06/03

رأی شماره ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیم شهرداری به تملک اراضی آنان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۸ / ۱۸۴۴۸ 1387/04/11

رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت موفقیت‌آمیز از تحصیل و احراز کلیه شرایط لازم استحقاق استخدام به قطعی و رسمی را دارا می‌باشند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان احتساب خدمت آموزشیاری جهت تقلیل ساعات کار آموزشی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۱۴۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب سوابق خدمت آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۴ / ۱۸۶۸۴ 1388/02/08

رأی شماره ۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

رأی شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۱۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم شماره ۱۰۷۹۶/ق/۶۰ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ مدیرکل کارگزینی قضات و شماره ۳۹۱۲/۱۶ مورخ

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

رأی شماره ۱۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۸ / ۱۸۴۷۸ 1387/05/17

رأی شماره ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی طرح دعوای برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۲ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، از تاریخ صدور بخشنامه

مشاهده بیشتر
۱۹۶۵۱ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۴ / ۱۹۸۹۲ 1392/03/30

رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل جزء سنوات خدمت رسمی برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

رأی شماره ۱۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده‌اند خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

رأی شماره ۱۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۸ / ۱۹۹۰۰ 1392/04/10

رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمین پیمانی که قرارداد آنان فسخ گردیده است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۹ / ۲۰۱۸۵ 1393/04/04

رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج

مشاهده بیشتر