لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۱ / ۲۰۰۹۲ 1392/12/05

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان برقراری طرح ارتقاء شغلی برای کارکنانی که از همترازی استفاده می‌نمایند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۷ / ۱۹۷۹۷ 1391/11/30

رأی شماره ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۵ / ۲۰۵۶۵ 1394/07/20

رأی شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت ..

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی احتساب مدت تحصیل فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی بهداشت

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ هـ‍ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تکلیف ادارات دولتی به استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره ۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز استفاده از یک ماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسته آموزشی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استنباط از ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۴ / ۱۸۱۱۴ 1386/02/19

رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو ...

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض رأی شورای اصلاحات ارضی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۴ / ۱۸۱۱۴ 1386/02/19

رأی شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول مصوبه ۵۲۸۳ت۳۲۸۱۶هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به افرادیکه بعد از پایان سال ...

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۷ / ۱۸۶۳۷ 1387/12/03

رأی شماره ۸۱۳ ، ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آیین‎نامه تبصره ۲ ماده ۹۵

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۷ / ۲۰۵۶۹ 1394/07/25

رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازی همدان (راه و شهرسازی همدان)

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۷ / ۲۰۵۶۹ 1394/07/25

رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۸۲۵، ۸۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۰ / ۱۹۱۷۰ 1389/10/02

رأی شماره ۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۱۴۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ۱۱/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

رأی شماره ۸۳۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۷ / ۱۷۸۳۷ 1385/03/03

رأی شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

رأی شماره ۸۳۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۱ / ۱۸۶۵۱ 1387/12/21

رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۷ / ۱۷۸۳۷ 1385/03/03

رأی شماره ۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی براساس طرح طبقه‌بندی ...

مشاهده بیشتر