لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق سنوات سربازی هنگام بازخریدی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۱ / ۱۸۶۳۱ 1387/11/24

رأی شماره۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم تعلق فوق‌العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۷ / ۱۸۶۳۷ 1387/12/03

رأی شماره۸۰۸ ، ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص دریافت عوارض از هزینه پذیرش آگهی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۸ / ۲۰۵۷۲ 1394/07/28

رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۷ / ۱۸۶۳۷ 1387/12/03

رأی شماره۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

رأی شماره۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت علیه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز در دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی شماره۸۳۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیونهای ماده۱۰۰ قانون شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

رأی شماره۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ تبصره یک و قسمت اول تبصره ۲ مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی شماره۸۳۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه تملک اراضی شهری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

رأی شماره۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه شکایت گروه پزشکی بروزیه وابسته به بنیاد مستضعفان قابل استماع در

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کامیاران

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی شماره۸۴۸ ـ۸۴۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بند۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۹ / ۱۷۸۱۹ 1385/02/13

رأی شماره۸۴۹ ـ ۸۵۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی ..

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به اخذ مابه‌التفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده۳ آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۰ / ۲۰۵۷۷ 1394/08/05

رأی شماره۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه‌ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تصویب‌نامه شماره۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۴ / ۱۸۶۵۴ 1387/12/26

رأی شماره۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره۸۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه دریافت بیش از حداقل مزد براساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعمیم حکم مقرر در تبصره (۲۲) ماده واحده قانون چگونگی و محاسبه و وصول حقوق گمرکی و..... انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل به عوارض فروش مجوزی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره۸۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۹ / ۱۹۰۸۹ 1389/06/23

رأی شماره۸۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند یک مصوبه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران ناظر به تغییر وضعیت استخدامی به

مشاهده بیشتر
۱۹۰۲۸ / ۱۹۰۲۸ 1389/04/09

رأی شماره۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال افراد بعد از بازنشستگی یا بازخریدی در شرکت مخابرات (در زمان دولتی بودن شرکت مذکور)

مشاهده بیشتر