لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۵۴۱ / ۱۹۵۴۰ 1391/01/19

قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۷ / ۲۰۶۳۲ 1394/10/14

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۱۵ / ۱۹۷۱۶ 1391/08/18

قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۴۳ / ۲۰۶۵۲ 1394/11/07

قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۴۱ / ۲۰۰۳۶ 1392/09/24

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۶۲ / ۲۰۳۹۸ 1393/12/23

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۸ / ۱۹۵۵۶ 1391/02/07

قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۰ / ۱۹۹۰۳ 1392/04/13

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۳ / ۱۹۸۹۰ 1392/03/28

قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

مشاهده بیشتر