لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور

مشاهده بیشتر
۱۹۲۴۴ / ۱۹۲۴۴ 1390/01/09

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۷ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده بیشتر
۱۹۲۴۴ / ۱۹۲۴۴ 1390/01/09

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۲ / ۲۰۳۳۸ 1393/10/11

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۷۹ / ۱۸۳۷۹ 1387/01/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان (مصوب جلسه ۶۱۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۷۷۷۰ / ۱۷۷۷۰ 1384/12/06

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۷۷ / ۱۸۱۷۷ 1386/05/03

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌حیدریه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۸۶ / ۲۰۱۷۳ 1393/03/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

مشاهده بیشتر