لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۵ / ۱۹۸۹۴ 1392/04/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایلخچی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۲۰ / ۲۰۲۶۹ 1393/07/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۰ / ۲۰۵۱۸ 1394/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۰ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه مرند

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تالش

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تالش

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۲ / ۲۰۰۳۹ 1392/09/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جاورسیان

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۱ / ۲۰۲۱۲ 1393/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۵ / ۱۹۲۱۵ 1389/11/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بجنورد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۲ / ۲۰۰۳۹ 1392/09/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۱ / ۲۰۲۱۲ 1393/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع گزارش در خصوص کانال انتقال آب رودخانه سیروان در غرب کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۹ / ۱۸۹۹۹ 1389/03/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص « تصویب مکان زمین واقع در جوار روستای بنه نعیمه به منظور تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۶ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آغاز مطالعات طرح نواحی توسعه و عمران استان البرز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۰ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آغاز مطالعات طرح نواحی توسعه و عمران استان البرز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۱ / ۲۰۰۵۷ 1392/10/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر پردیس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در محدوده مجاور شهر پردیس و حریم شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۲ / ۲۰۰۹۴ 1392/12/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث مجموعه مسکونی در اراضی موسوم به تماشا واقع در جنوب شرق شهر جدید پردیس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۴۶ / ۲۰۶۶۵ 1394/11/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اراضی هفت سنگان قزوین

مشاهده بیشتر