لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۲ / ۲۰۱۹۲ 1393/04/12

رأی شماره ۴۵۰ـ۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۸ / ۲۰۰۰۱ 1392/08/11

رأی شماره ۴۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۹ / ۲۰۰۰۳ 1392/08/13

رأی شماره ۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۹ / ۲۰۰۰۳ 1392/08/13

رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۸ / ۱۸۷۸۸ 1388/06/10

رأی شماره ۴۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۸ / ۱۸۷۸۸ 1388/06/10

رأی شماره ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین‎نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم

مشاهده بیشتر
۱۷۷۶۱ / ۱۷۷۶۱ 1384/11/25

رأی شماره ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقرری بیمه بیکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۴ / ۱۸۶۹۴ 1388/02/20

رأی شماره ۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۷ / ۲۰۵۱۰ 1394/05/15

رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۷ / ۱۹۴۹۷ 1390/11/19

رأی شماره ۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۸ / ۱۸۷۹۸ 1388/06/22

رأی شماره ۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان انتقال دستیاران تخصصی پزشکی که متعهد به خدمت در حوزه محل تحصیل خود گردیده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۵۳۵ / ۱۸۵۳۵ 1387/07/25

رأی شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمره واحدهای دولتی نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۸ / ۱۸۷۹۸ 1388/06/22

رأی شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۴ / ۲۰۰۱۷ 1392/09/02

رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۲ / ۲۰۰۱۱ 1392/08/25

رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۹ / ۱۷۷۸۹ 1384/12/28

رأی شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲، شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ و

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۴ / ۱۸۶۹۴ 1388/02/20

رأی شماره ۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء شورای عالی مالیاتی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۶ / ۱۹۵۰۶ 1390/12/01

رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۹ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۶ / ۱۹۵۰۶ 1390/12/01

رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه شورای عالی حفاظت فنی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات متخذه در هیأت مقرر در ماده ۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز

مشاهده بیشتر