لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۷۸۸ / ۱۸۷۸۸ 1388/06/10

رأی شماره۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه خدمت پزشکان در منطقه محروم فریدن

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۶ / ۱۸۷۹۶ 1388/06/19

رأی شماره۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به کسانی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین شاغل در دهستان سوادکوه

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره۴۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مبنی بر اقدام علی‌الرأس نسبت به اجرای بند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۲ ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره۴۶۰ ـ ۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۳۵ / ۱۸۵۳۵ 1387/07/25

رأی شماره۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی وصول مالیات و عوارض از شرکتهای اطلاع‌رسانی و اینترنتی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۱ / ۲۰۰۰۹ 1392/08/20

رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون زمین شهری

مشاهده بیشتر
۱۹۷۰۲ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال مأموریت خارج از کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

رأی شماره۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌های جهاد و کشاورزی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۲۳ / ۱۹۰۲۳ 1389/04/02

رأی شماره۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهیدبهشتی و تأیید وزیر

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۵۰۴ ـ ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره۵۲ مستمریهای سازمان تأمـین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره‌های ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقید کرده است

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۱ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۵ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است

مشاهده بیشتر
۱۸۵۶۸ / ۱۸۵۶۸ 1387/09/05

رأی شماره۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صورت عدم رعایت ماده۲۷ قانون کار

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۵۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۱ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره۵۳۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۵ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره۵۳۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۴ / ۱۹۵۲۴ 1390/12/22

رأی شماره۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تقلیل دریافتی شاغلین در یک وزارتخانه که به وزارتخانه دیگری انتقال یافته و با طرح طبقه‌بندی مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبیق وضع یافته‌اند ملازمه‌ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه‌بندی متفاوت وزارتخانه مبدأ ندارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

مشاهده بیشتر