مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/01/10
شماره ویژه نامه ۱۹۵۳۵
شماره انتشار ۱۹۵۳۵
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال 1395 شهردار محترم تهران     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری خود در تاریخ 24/11/1390، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را در زمینه تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:     با توجه به ضرورت تأمین اراضی موردنیاز برای رفع کمبود فضاهای عمومی شهر تهران، اراضی با کاربری فضای سبز، پارکها و تجهیزات و تأسیسات شهری پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهرداری به ویژه در سطح محلات، بدون حق تغییر کاربری کمیسیون ماده 5، تا پایان سال 1395 در طرح جامع تثبیت و ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً آن دسته از اراضی دولتی که قبلاً توسط مسکن و شهرسازی استان واگذار شده و تعهداتی برای مردم ایجاد شده، مستثنی می‌باشند. رئیس ثبت اسناد کاشمر