لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵بشماره ۳۶۱۰/۲/ش مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای دولتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره۸۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده‌اند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

رأی شماره۹۱۰ ـ ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۰ / ۱۹۸۳۰ 1392/01/17

رأی شماره۹۱۵ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ به زمان اشتغال مشمولان

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز رابطه مزدبگیری بیمه‌شده با کارفرما

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

رأی شماره۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین شرایط و اعطاءامتیازات خاصی به فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنها بطور پیمانی و محرومیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله اعمال تبعیض ناروا می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند۴ تصویب‌نامه شماره۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۹۰۳۵ / ۱۹۰۳۵ 1389/04/17

رأی شماره۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق‌العاده ستادی معادل ۲ ماه مجموع حقوق و مزایا در سال ۱۳۸۴ در حد اعتبارات تخصصی‌یافته قابل

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

رأی شماره۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۸ / ۱۸۵۹۸ 1387/10/12

رأی شماره۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه کارکنانی که از وزارت جهاد کشاورزی در اجرای توافقنامه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۴ / ۱۹۸۳۹ 1392/01/28

رأی شماره۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

رأی شماره۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

رأی شماره۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۷ / ۲۰۵۹۸ 1394/08/30

رأی شماره۹۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

رأی شماره۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

رأی شماره۹۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

رأی شماره۹۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

رأی شماره‌ ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ز» تبصره۱ و تبصره۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۸ / ۲۰۱۴۶ 1393/02/16

رأی شماره‌ ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادرشده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۷ / ۱۸۷۰۷ 1388/03/04

رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹هـ‍ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۸ / ۱۹۸۷۸ 1392/03/12

رأی شماره‌های ۱۰۳ـ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راجع به مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۳ / ۲۰۲۷۸ 1393/07/26

رأی شماره‌های ۱۰۳۴ الی ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

رأی شماره‌های ۱۰۶۶ ـ ۱۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه اطلاق پرداخت فوق‌العاده ویژه به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۰۴ / ۱۹۶۰۴ 1391/04/05

رأی شماره‌های ۱۱۰ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۷ / ۱۸۷۰۷ 1388/03/04

رأی شماره‌های ۱۱۲ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۹۱۴/ذ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۴ / ۱۹۸۹۲ 1392/03/30

رأی شماره‌های ۱۱۲ـ ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ معاون وزیر نیرو و ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی

مشاهده بیشتر