لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه‌های ارتکابی

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۸۱۱ / ۲۰۵۵۱ 1394/07/04

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۸۳۱ / ۲۰۶۱۱ 1394/09/16

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

مشاهده بیشتر
۱۸۰۰۹ / ۱۸۰۰۹ 1385/10/02

رأی وحدت رویه شماره۶۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط ...

مشاهده بیشتر
۱۸۱۲۵ / ۱۸۱۲۵ 1386/03/01

رأی وحدت رویه شماره۶۹۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دیوانعالی کشور به رسیدگی به جرائم موضوع ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۶۶ / ۱۸۲۶۶ 1386/08/23

رأی وحدت رویه شماره۷۰۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه مهریه

مشاهده بیشتر
۱۸۳۱۱ / ۱۸۳۱۱ 1386/10/17

رأی وحدت رویه شماره۷۰۶ دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

رأی وحدت رویه شماره۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۸۴۰ / ۲۰۶۴۴ 1394/10/28

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۸۴۰ / ۲۰۶۴۴ 1394/10/28

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مشاهده بیشتر
۱۷۹۱۱ / ۱۷۹۱۱ 1385/06/02

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۳ / ۱۸۰۳۳ 1385/11/02

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶۹۶ راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان

مشاهده بیشتر
۱۷۶۲۱ / ۱۷۶۲۱ 1384/06/03

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶۹۶ راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان

مشاهده بیشتر
۱۸۰۷۳ / ۱۸۰۷۳ 1385/12/23

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۳۹ / ۲۰۳۲۷ 1393/09/26

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی ۵۳۱ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۳ / ۱۹۸۳۷ 1392/01/26

رأی ۹۳۸ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبات موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ شورای اسلامی شاهین‌شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۷۱ / ۱۹۳۲۹ 1390/04/22

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۹۷ / ۱۹۳۹۷ 1390/07/14

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۳۸۹ / ۱۹۳۷۵ 1390/06/19

رؤسای محترم کل دادگستری‌ استان‌ها

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۰۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۶۹۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۷۱۳ / ۱۷۷۱۳ 1384/09/23

راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۳۰۲ / ۱۸۳۰۲ 1386/10/05

راهبردهای زیست فناوری(مصوب جلسه ۶۱۵ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۱۵۷ / ۱۸۱۵۷ 1386/04/11

راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاداسلامی در حوزه علم و فناوری

مشاهده بیشتر
۱۸۱۵۷ / ۱۸۱۵۷ 1386/04/11

راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی

مشاهده بیشتر