لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گوهران

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۸ / ۱۹۴۵۸ 1390/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیلانغرب

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۲ / ۲۰۰۶۰ 1392/10/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرکامفیروز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارسک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۰ / ۲۰۴۲۵ 1394/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دژکرد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سفیددشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قورچی‌باشی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کانی سور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ملاثانی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۰ / ۲۰۴۲۵ 1394/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کاظم‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان‌شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی بیارجمند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آب‌بر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر امین شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۶ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزدخواست

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزدخواست

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزدخواست

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اینچه‌برون

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بار

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۲ / ۲۰۱۹۲ 1393/04/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بلبان‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بنک

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۳ / ۱۹۵۰۳ 1390/11/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بیدستان

مشاهده بیشتر