لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی فضای مجازی
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوهدر شبکه‌های ارتباطی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۰ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۳۶ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۶۰۱ / ۱۹۹۲۸ 1392/05/13

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلیاز ترافیک سایتها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۳۶ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۰ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۹ / ۱۸۶۸۹ 1388/02/14

مصوبه شورای عالی مسکن و شهرسازی درخصوص طرح استراتژیک حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال

مشاهده بیشتر
شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نرجه

مشاهده بیشتر
۱۷۸۰۳ / ۱۷۸۰۳ 1385/01/24

مصوبه شورایعالی اداری در خصوص انتزاع اختیارات و تعهدات دبیرخانه شورایعالی اشتغال و انتقال آن به وزارت کار و امور اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۷۸۰۳ / ۱۷۸۰۳ 1385/01/24

مصوبه شورایعالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مشاهده بیشتر
۱۸۰۰۳ / ۱۸۰۰۳ 1385/09/25

مصوبه شورایعالی اداری راجع به بند «ب» ماده (۱۳۷) قانون برنامه چهارم توسعه کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۸۰۹ / ۱۷۸۰۹ 1385/02/02

مصوبه شورایعالی اداری راجع به تأسیس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۳ / ۱۷۸۳۳ 1385/02/30

مصوبه شورایعالی اداری راجع به تشکیل صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۶ / ۱۷۹۰۶ 1385/05/26

مصوبه شورایعالی اداری راجع به کارت شناسایی جدید ایثارگران

مشاهده بیشتر
۱۸۵۳۳ / ۱۸۵۳۳ 1387/07/23

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تنفیذ طرح جامع شهر دلیجان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۰ / ۱۸۲۹۰ 1386/09/21

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۵ / ۱۸۷۲۵ 1388/03/27

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب گیلان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کرمان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۵ / ۱۸۶۲۵ 1387/11/16

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بندرعباس

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۵ / ۱۸۶۲۵ 1387/11/16

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آبادان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۵ / ۱۸۶۲۵ 1387/11/16

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر خرمشهر

مشاهده بیشتر
۱۷۸۷۷ / ۱۷۸۷۷ 1385/04/22

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر خورموج

مشاهده بیشتر