لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جاسک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر صفاشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ازنا ـ الیگودرز

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۰ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۸ / ۱۹۹۲۰ 1392/05/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه بروجرد (شامل شهرستانهای دورود و بروجرد)

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب اصفهان (شامل شهرستانهای شهرضا، سمیرم و دهاقان)

مشاهده بیشتر
۱۹۴۳۴ / ۱۹۴۳۴ 1390/08/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرقی خوزستان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق (شامل شهرستانهای سراب، بستان‌آباد و هریس)

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۳ / ۱۹۰۶۳ 1389/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه غرب فارس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی مصوب در شهر جدید پرند و تغییرات طرح جامع شهر جدید پرند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع بروجرد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر راین

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۶ / ۱۹۳۶۶ 1390/06/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ساختاری ـ راهبردی شهر اسلامشهر

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق ۱۰۵ هکتار جهت مسکن مهر)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق ۱۰۵ هکتار جهت مسکن مهر)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق ۱۰۵ هکتار جهت مسکن مهر)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۲ / ۲۰۰۳۹ 1392/09/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۶ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامهرمز

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامهرمز

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۳ / ۱۹۵۰۳ 1390/11/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آبگرم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آبی بیگلو

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۵ / ۱۹۵۹۵ 1391/03/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ابوزیدآباد

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۶ / ۱۹۴۷۶ 1390/10/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ادیمی

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اراک

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۴ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
۱۸۹۴۸ / ۱۸۹۴۸ 1388/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارسنجان

مشاهده بیشتر