لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۷۶۸ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۵ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه اصل مدارک و مستندات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۵ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۶۱۴ ـ ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۲۱ همان قانون

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

رأی شماره ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره ۱۱

مشاهده بیشتر
۱۸۵۸۵ / ۱۸۵۸۵ 1387/09/26

رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۰ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۶ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک ـ ۱۷/۷/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده۸ آیین‌نامه مذکور

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۰ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۶ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۲ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۵ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۸ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۸ / ۲۰۰۵۰ 1392/10/14

رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۰ / ۱۸۵۹۰ 1387/10/03

رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۷ آیین‌نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۶ / ۲۰۰۴۸ 1392/10/09

رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقدشده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۶ / ۲۰۰۴۸ 1392/10/09

رأی شماره ۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیررسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

رأی شماره ۶۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده ۱۰، بخش پایانی ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی ...

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۸ / ۱۸۶۰۸ 1387/10/26

رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

رأی شماره ۶۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تسری حکم مقرر در تبصره(۶) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و ...

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۸ / ۱۸۵۹۸ 1387/10/12

رأی شماره ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه حکم بازنشستگی نافی حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۰۵۶ / ۱۸۰۵۶ 1385/12/02

رأی شماره ۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق سنوات گذشته مستمری‌بگیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۷ / ۲۰۰۴۹ 1392/10/11

رأی شماره ۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره جزء ۱ بند «د» ردیف ۸ دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد ایثارگر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۷ / ۲۰۰۴۹ 1392/10/11

رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۲/۶/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
۱۹۰۳۵ / ۱۹۰۳۵ 1389/04/17

رأی شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین و وضع عوارض ویژه صادرات مواداولیه فرآوری‌نشده توسط وزراء عضو کمیسیون ماده یک

مشاهده بیشتر