مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/06/03
شماره ویژه نامه ۶۰۷
شماره انتشار ۱۹۹۴۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۳۳۹۲۶                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌هزار نفر قائم‌مقام محترم وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان ..... شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهمین جلسه سال جاری در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ موضوع بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر را مورد بررسی قرار داد. مطابق تبصره ذیل بند ۳ ماده ۳ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران (در صورت نیاز و بنا به تشخیص دبیر شورای عالی و با توجه به حجم کار کمیته فنی، کمیته فنی دیگری به ترتیب مذکور در این بند تشکیل خواهد شد) لذا شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر نمود که منبعد بررسی کلیه طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌هزار نفر و ناحیه با جمعیت کمتر از چهارصدهزار نفر که فاقد شهر مرکز استان باشند به کمیته فنی دیگر محول گردیده و سپس جهت تصویب نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی