لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۷۹۹۳ / ۱۷۹۹۳ 1385/09/13

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت درمان و ...

مشاهده بیشتر
۱۸۱۹۳ / ۱۸۱۹۳ 1386/05/24

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۹ / ۱۸۲۱۹ 1386/06/26

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۰۴ / ۱۸۲۰۴ 1386/06/06

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب

مشاهده بیشتر
۱۸۳۸۹ / ۱۸۳۸۹ 1387/02/01

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۶ / ۱۸۵۰۶ 1387/06/20

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۹ / ۱۸۶۸۹ 1388/02/14

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

مشاهده بیشتر
۱۸۹۴۸ / ۱۸۹۴۸ 1388/12/27

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۱ / ۱۹۰۰۱ 1389/03/06

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام

مشاهده بیشتر
۱۹۳۱۰ / ۱۹۳۱۰ 1390/03/30

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مشاهده بیشتر
۱۹۳۱۰ / ۱۹۳۱۰ 1390/03/30

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۶ / ۱۹۳۰۶ 1390/03/24

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۷ / ۱۹۴۰۷ 1390/07/26

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۹ / ۱۹۴۹۹ 1390/11/23

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

مشاهده بیشتر
۱۹۵۷۸ / ۱۹۵۷۸ 1391/03/02

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۴۶۵ / ۱۹۵۷۸ 1391/03/02

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۳ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۹۷۶۰ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مشاهده بیشتر
۱۹۷۶۰ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۵۴۷ / ۱۹۷۹۷ 1391/11/30

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۶۱۹ / ۱۹۹۷۵ 1392/07/08

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۶۵۲ / ۲۰۰۶۰ 1392/10/25

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۳۹ / ۲۰۳۲۷ 1393/09/26

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

مشاهده بیشتر