لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۶۶۷ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره‌های ۲۶۵ ـ ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۰ / ۱۹۴۰۰ 1390/07/18

رأی شماره‌های ۲۷۲ـ ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی، در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۲ / ۲۰۴۹۷ 1394/04/31

رأی شماره‌های ۲۷۵ الی ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره‌های ۲۸۰ـ ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول ریاست

مشاهده بیشتر
۱۹۱۵۹ / ۱۹۱۵۹ 1389/09/17

رأی شماره‌های ۲۸۳ الی ۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اضافه نمودن شرط جدید (داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر) به شرایط مصرحه در

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۰ / ۲۰۵۷۷ 1394/08/05

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

رأی شماره‌های ۳۰۱ الی۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره‌های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره‌های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت‌کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده۱۴ آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها الزامی‌است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۸ / ۱۹۸۵۱ 1392/02/11

رأی شماره‌های ۳۳ـ۳۲ـ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده کارکنان جهادسازندگی

مشاهده بیشتر
۱۸۸۱۲ / ۱۸۸۱۲ 1388/07/08

رأی شماره‌های ۳۴۹، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانه ذیربط و انتقال مجدد آنان

مشاهده بیشتر
۱۹۴۴۷ / ۱۹۴۴۷ 1390/09/17

رأی شماره‌های ۳۶۲ـ ۳۶۳ـ۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۵ / ۱۸۷۷۵ 1388/05/26

رأی شماره‌های ۴۰۱ الی ۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

رأی شماره‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به کارکنان بنیاد شهید

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

رأی شماره‌های ۴۲ الی ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۷ / ۱۹۹۹۹ 1392/08/08

رأی شماره‌های ۴۳۱ـ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره‌های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۷۰۲ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره‌های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

رأی شماره‌های ۴۳۸ـ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۹ / ۲۰۰۰۳ 1392/08/13

رأی شماره‌های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی]وزارت ورزش و جوانان[

مشاهده بیشتر
۱۹۷۰۲ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۸ / ۲۰۰۰۱ 1392/08/11

رأی شماره‌های ۴۵۷ـ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اصلاح تاریخ بازنشستگی پس از صدور حکم بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۶ / ۱۸۷۹۶ 1388/06/19

رأی شماره‌های ۴۵۸، ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات خدمت

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۴ / ۲۰۰۱۷ 1392/09/02

رأی شماره‌های ۴۶۸ـ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت آن وجود ندارد

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مشاهده بیشتر