لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲ ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۲ / ۲۰۵۸۱ 1394/08/10

رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۴ـ۱۰ ذیل قسمت ۴ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۲ و بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است

مشاهده بیشتر
۱۸۱۶۳ / ۱۸۱۶۳ 1386/04/18

رأی شماره ۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای اسلامی درخصوص سلب عضویت آنها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۲ / ۲۰۵۸۱ 1394/08/10

رأی شماره ۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامی بیمه ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

رأی شماره ۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه

مشاهده بیشتر
۱۹۰۳۵ / ۱۹۰۳۵ 1389/04/17

رأی شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شرایط و استحقاق بیمه‌شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‌بایست

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده کارانه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کالای قاچاق

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول فوق‌العاده جذب نیروی انسانی در نقاط محروم نسبت به افرادی که از شمول مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدام شرکتهای دولتی خارج می‌باشند

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۴ / ۱۹۰۰۴ 1389/03/10

رأی شماره ۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقیدنمودن تبصره ماده۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب۱۳۸۳ به کسانی که همسر

مشاهده بیشتر
۱۹۰۲۳ / ۱۹۰۲۳ 1389/04/02

رأی شماره ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم تبصره ذیل ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان غیرقانونی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

رأی شماره ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۴ / ۲۰۵۸۸ 1394/08/18

رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۹۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام متعهدین خدمت به آموزش و پرورش با اتمام موفقیت‌آمیز دوره مربوطه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۱ / ۱۹۸۳۲ 1392/01/19

رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین از آزمایشی به رسمی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۰ / ۱۹۸۳۰ 1392/01/17

رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۹۳۱ الی ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان انرژی اتمی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۳۵ / ۱۸۴۳۵ 1387/03/27

رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضع مستخدم پیمانی به رسمی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۲ / ۲۰۲۴۴ 1393/06/15

رأی شماره ۹۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۹۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت تحصیل متعهدین خدمت به آموزش و پرورش جزء سوابق دولتی آنان

مشاهده بیشتر