لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۰۸۳ / ۱۹۰۸۳ 1389/06/15

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۴۴ هکتار از اراضی حریم شهر استهبان به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین کاربری آموزش عالی در حریم شهر محمدیار به مساحت ۲۵ هکتار جهت احداث واحد دانشگاه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۸ / ۱۹۲۹۸ 1390/03/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر بومهن واقع در حوزه شهری رودهن ـ بومهن

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر صالح‌آباد واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

مشاهده بیشتر
۱۹۳۱۰ / ۱۹۳۱۰ 1390/03/30

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع بندر دیلم

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۶ / ۱۹۲۸۶ 1390/02/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع زاهدشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۲ / ۱۸۹۲۲ 1388/11/25

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آباده

مشاهده بیشتر
۱۹۱۶۴ / ۱۹۱۶۴ 1389/09/23

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آبدانان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۰ / ۱۹۲۶۰ 1390/01/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آزادشهر

مشاهده بیشتر
۱۹۲۷۸ / ۱۹۲۷۸ 1390/02/20

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ازندریان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر افوس

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۶ / ۱۹۲۵۶ 1390/01/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر امیدیه

مشاهده بیشتر
۱۹۱۵۲ / ۱۹۱۵۲ 1389/09/09

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اژیه

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۹ / ۱۹۲۱۹ 1389/12/03

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باشت

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برف انبار

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۴ / ۱۹۴۰۴ 1390/07/23

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بمپور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام

مشاهده بیشتر
۱۹۳۵۸ / ۱۹۳۵۸ 1390/05/26

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر خمیر

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۸ / ۱۹۲۹۸ 1390/03/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهمن

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین و میاندشت

مشاهده بیشتر
۱۸۸۰۵ / ۱۸۸۰۵ 1388/06/31

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیجار

مشاهده بیشتر
۱۹۱۳۷ / ۱۹۱۳۷ 1389/08/19

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تودشک

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۲ / ۱۹۴۰۲ 1390/07/20

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

مشاهده بیشتر
۱۹۳۲۲ / ۱۹۳۲۲ 1390/04/14

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جناح

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۶ / ۱۹۲۸۶ 1390/02/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جندق

مشاهده بیشتر
۱۹۱۶۴ / ۱۹۱۶۴ 1389/09/23

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جورقان

مشاهده بیشتر
۱۸۹۸۰ / ۱۸۹۸۰ 1389/02/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوپار

مشاهده بیشتر
۱۹۱۵۲ / ۱۹۱۵۲ 1389/09/09

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد

مشاهده بیشتر