مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1389/02/28
شماره ویژه نامه ۱۸۹۹۳
شماره انتشار ۱۸۹۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

استاندار محترم استان ایلام         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال 1388 در جلسه مورخ 17/12/1388 مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام (موضوع تغییر مسیر کمربندی و الحاق 5 هکتار از اراضی دولتی استحصال شده به محدوده شهر) جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام مصوب جلسه مورخ 11/6/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام را تصویب نمود.         مراتب جهت آگاهی و انعکاس به کلیه مراجع ذیربط اعلام می‌شود.