لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۴۵۸ / ۱۹۵۵۶ 1391/02/07

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۰ / ۲۰۶۸۱ 1394/12/12

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استانها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۱ / ۱۹۹۰۵ 1392/04/16

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۵۹ / ۲۰۳۹۰ 1393/12/13

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۴/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۱ / ۲۰۴۹۴ 1394/04/25

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۱۲۹/ت۵۱۵۶۳هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱هـ مورخ ۱/۴/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۶۴ / ۱۹۸۳۹ 1392/01/28

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۵ / ۱۹۶۹۰ 1391/07/17

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲ هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۴۰۳/ت۴۷۶۱۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۶۶ / ۱۹۸۴۴ 1392/02/03

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر