لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۷۹۴۵ / ۱۷۹۴۵ 1385/07/12

عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مشاهده بیشتر
۱۷۹۴۵ / ۱۷۹۴۵ 1385/07/12

عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۰ / ۱۷۶۹۰ 1384/08/25

عضویت رئیس یا نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

عضویت مسئول بسیج اساتید هر دانشگاه در شورای فرهنگی همان دانشگاه

مشاهده بیشتر
۱۷۷۹۷ / ۱۷۷۹۷ 1385/01/17

عضویت نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۷۷ / ۱۸۱۷۷ 1386/05/03

عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

فراگیر کردن دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بهره‌گیری از رایانه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۴ / ۲۰۵۳۱ 1394/06/10

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۵ / ۱۹۵۷۸ 1391/03/02

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۵ / ۱۹۵۷۸ 1390/03/02

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۵۰ / ۱۹۸۰۵ 1391/12/09

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۲۳/۱۱/۱۳۵۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۳ / ۲۰۰۹۸ 1392/12/12

فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۶ / ۲۰۱۳۵ 1393/02/03

قانون آیین دادرسی کیفری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۳ / ۱۹۹۰۸ 1392/04/19

قانون اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۱ / ۱۹۵۴۰ 1391/01/19

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۶ / ۲۰۵۳۷ 1394/06/17

قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

قانون اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر