لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۸ / ۲۰۱۴۶ 1393/02/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود (الحاق روستای ناصرالدین به محدوده شهر)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسدآباد (دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اراک (تغییر کاربری حدود ۱۲ هکتار اراضی داخل محدوده)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی ایلام (پیچ آشوری)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۰۰ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بجنورد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۷۴ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بجنورد (تغییر کاربری اراضی جهت تأمین معوض توسعه فرودگاه بجنورد)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بیرجند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج)

مشاهده بیشتر
۶۸ / ۶۸ 1391/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییرکاربری اراضی طلائیه)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تغییر کاربری اراضی واقع در شمال غرب میدان ونک)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج (تعاونی مسکن حمل و نقل)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر بجنورد

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر بجنورد (ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باغ نجاتی و احمدآباد)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر برازجان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر جایزان (اصلاح حریم)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر دیواندره

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر سلماس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر شیراز مربوط به تغییر کاربری دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر قائمشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر پاکدشت (الحاق اراضی تعاونی مسکن موتوری شهرداری تهران)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج مربوط به تغییر کاربری ۸/۷۶ هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهرشهر از فضای سبز، به مسکونی

مشاهده بیشتر
۶۸ / ۶۸ 1391/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۶ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوانات

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سربیشه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود

مشاهده بیشتر