لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کارکنان شرکتهای تعاونی مصرف

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۱ / ۱۹۹۵۶ 1392/06/17

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه ۲۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه ۴۱ از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۶ / ۱۷۶۹۶ 1384/09/02

رأی شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تصویب‎نامه شماره۳۶۹۰/ت۲۸۳۲هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و بند ۳ تصویب‎نامه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۳۶۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش سوابق بیمه ایام اشتغال

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۳۶۵ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ وزارت کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۱۶۳ / ۱۸۱۶۳ 1386/04/18

رأی شماره ۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت هزینه سفر

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۲ / ۱۹۱۹۲ 1389/10/28

رأی شماره ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون موضوع تبصره۲ ماده۵۵ قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۳۷۲ ـ ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶ مورخ ۷/۲/۱۳۸۱ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تامین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۳۷۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق‌العاده‎های مربوط به ایام ...

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۱ / ۱۹۹۵۶ 1392/06/17

رأی شماره ۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‎نامه شماره ۴۶۰۵/۲۸۵۴۹هـ‍ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

رأی شماره ۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ضرورت احتساب مدت ۲۴ ماه خدمت طرح پرستاری با رعایت مقررات مربوط

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۸ / ۱۸۷۸۸ 1388/06/10

رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ‍ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۳ / ۱۹۱۷۳ 1389/10/06

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره یک ماده ۱۵ آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی شرکت مخابرات مبنی

مشاهده بیشتر
۱۷۶۸۴ / ۱۷۶۸۴ 1384/08/18

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۹۵۷۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۸ / ۱۹۴۵۸ 1390/09/30

رأی شماره ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۸ / ۱۹۴۵۸ 1390/09/30

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام‌وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۳ / ۱۹۱۷۳ 1389/10/06

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف ۱۵ روز خلاف قانون نیست

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

رأی شماره ۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

رأی شماره ۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۲ / ۱۹۱۸۲ 1389/10/16

رأی شماره ۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در تبصره۶ ماده۹ قانون زمین‌شهری مصوب۲۲/۶/۱۳۶۶ مفید حصر تفویض اختیار به وزارت

مشاهده بیشتر