مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ار

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/10/22
شماره ویژه نامه ۶۵۱
شماره انتشار ۲۰۰۵۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۵۸۴۵۹                                                                     ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود: رفع تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم مطابق نقشه کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به دبیرخانه شورای عالی، ارسال و پس از کنترل دبیرخانه ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی