لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده مأموریت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه مأموریت خارج از کشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین صلاحیت مراجع ذیصلاح در مورد اقدامات وزارت نیرو با مالکین یا متصرفین بستر و حریم رودخانه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۴ / ۲۰۶۵۷ 1394/11/13

رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت در نهضت سوادآموزی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ اداره کل بانک کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۴ / ۲۰۶۵۷ 1394/11/13

رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۵ / ۱۸۴۹۵ 1387/06/07

رأی شماره ۱۱۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۴ / ۱۸۶۸۴ 1388/02/08

رأی شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از مرکز مطالعات و بهره‌وری ایران نسبت به عدم صدور مدرک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۴ / ۲۰۶۵۷ 1394/11/13

رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۴ / ۲۰۶۵۷ 1394/11/13

رأی شماره ۱۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

رأی شماره ۱۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
۱۹۳۴۲ / ۱۹۳۴۲ 1390/05/08

رأی شماره ۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت اشتغال معلمین حق‌التدریس در مشاغل آموزشی و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق‌الارض» خلاف قانون است و ابطال می‌شود.»

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۳ / ۲۰۶۸۶ 1394/12/18

رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۵۵۰۲/۵/۲۱ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در سال ۱۳۹۲، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج‌شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۶ / ۲۰۲۸۹ 1393/08/08

رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۳ / ۲۰۶۸۶ 1394/12/18

رأی شماره ۱۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادیکه بطور داوطلب و بدون دریافت حقوق و مزد خدمت می‌کنند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۳ / ۲۰۶۸۶ 1394/12/18

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۰ / ۲۰۶۸۱ 1394/12/12

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک و تبصره آن از آیین‎نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر