لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۵۰۳ / ۱۹۵۰۳ 1390/11/27

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاکعلی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دانسفهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طاقانک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چوار

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کوهین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر گرمه

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۲ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی بندرعباس (افزایش حریم)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی بندرعباس (افزایش حریم)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌اساسی طرح تفصیلی با طرح‌جامع شهر جوادآباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص موضوعات مربوط به محیط‌زیست طبیعی و مصنوع در کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۴ / ۲۰۳۷۸ 1393/11/29

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره طرح و بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی درخصوص بلندمرتبه‌سازی

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۹۷ / ۱۹۹۱۶ 1392/04/29

مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۷ / ۱۹۸۹۷ 1392/04/06

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۵ / ۱۹۸۹۴ 1392/04/02

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوندویل

مشاهده بیشتر
۱۸۸۵۵ / ۱۸۸۵۵ 1388/08/30

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اسلامشهر

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۱ / ۱۹۰۹۱ 1389/06/25

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کرمانشاه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درمورد ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه و عمران مکران

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۱ / ۱۷۹۰۱ 1385/05/21

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری‌ایران در مورد بافتهای فرسوده شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۱ / ۱۷۹۰۱ 1385/05/21

مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی ومعماری ایران راجع به‌طرح جامع ناحیه غرب‌اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۲۳ / ۱۷۸۲۳ 1385/02/18

مصوبه شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر زاهدان

مشاهده بیشتر
۱۷۸۲۳ / ۱۷۸۲۳ 1385/02/18

مصوبه شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه اسلام‏آباد غرب

مشاهده بیشتر
۱۷۹۴۵ / ۱۷۹۴۵ 1385/07/12

مصوبه طرح جامع شهرهای بندرلنگه و بندر کنگ

مشاهده بیشتر
مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۲ / ۱۸۷۴۲ 1388/04/17

مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور

مشاهده بیشتر
وزیر آموزش و پرورش
۵۱۸ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی

مشاهده بیشتر