لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۶۰۰ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گلپایگان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۷۴ / ۱۹۶۰۰ 1391/03/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گلپایگان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوانات

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت)

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۵ / ۱۸۷۲۵ 1388/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لامرد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری کرکج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر زنجان ـ الحاق به محدوده اراضی ویلاشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی کرج (خط ۴ حصار)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت حریم اسلامشهر

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۵۹ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (اراضی ۷۰۰ هکتاری در حریم شهر)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۵۹ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۵۹ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولایت)

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۰ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (اراضی ۷۰۰ هکتاری در حریم شهر)

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۰ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۰ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولایت)

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۰ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک (تغییر کاربری ۵/۵ هکتار اراضی از اداری به مسکونی)

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۵ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۶ / ۱۹۴۷۶ 1390/10/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع تبریز

مشاهده بیشتر
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع گرمسار در زمینه الحاق ۳۰ هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار

مشاهده بیشتر
۱۹۷۶۶ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری ۱۶ هکتار

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۳۴ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری ۱۶ هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۲۲ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع گرمسار

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز

مشاهده بیشتر
۱۸۹۶۸ / ۱۸۹۶۸ 1389/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی دورود (الحاق اراضی و تغییر کاربری اراضی) به منظور اختصاص به مسکن مهر

مشاهده بیشتر
۱۹۱۳۷ / ۱۹۱۳۷ 1389/08/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص واگذاری وظایف نهاد مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه شهری تهران به شهرداری تهران

مشاهده بیشتر