لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۳۶۲ / ۱۹۳۶۲ 1390/06/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان »

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان»

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۷ / ۱۸۶۱۷ 1387/11/07

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۱ / ۱۹۱۲۱ 1389/08/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۱ / ۱۹۱۲۱ 1389/08/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی مازندران»

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۵ / ۱۸۵۱۵ 1387/06/31

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مراغه»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۴ / ۱۸۴۹۴ 1387/06/06

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کردستان»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۱ / ۱۹۰۰۱ 1389/03/06

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۲ / ۱۹۳۶۲ 1390/06/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گلستان »

مشاهده بیشتر
۱۸۸۹۹ / ۱۸۸۹۹ 1388/10/26

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۲ / ۱۸۹۰۲ 1388/10/29

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۱ / ۱۹۳۹۱ 1390/07/07

مصوبه « تشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۵۲ / ۱۹۱۵۲ 1389/09/09

مصوبه « تکمیل بند۵ ماده۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۶ / ۱۹۱۷۶ 1389/10/09

مصوبه « سند نهضت مطالعه مفید»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۴۲ / ۱۹۴۴۲ 1390/09/09

مصوبه « شمول بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره‌های ذیل آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۴ / ۱۸۴۹۴ 1387/06/06

مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۱۰ / ۱۸۹۱۰ 1388/11/08

مصوبه « طرح اصلاح الگوی مصرف در خانواده»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

مصوبه « عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۴ / ۱۸۴۹۴ 1387/06/06

مصوبه « مناسبت‌های جدید تقویم سال ۱۳۸۸ هجری شمسی»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۳ / ۱۸۷۹۳ 1388/06/16

مصوبه « منشور توسعه فرهنگ قرآنی»

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۵ / ۱۸۵۱۵ 1387/06/31

مصوبه « موافقت با تأسیس دانشکده علوم انسانی ویژه خواهران در تهران برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۵۳ / ۱۹۰۵۳ 1389/05/10

مصوبه « نامگذاری روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز بسیج اساتید»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۷ / ۱۸۸۴۷ 1388/08/20

مصوبه « نامگذاری روز ۵ خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۷۵ / ۱۹۳۷۵ 1390/06/19

مصوبه «اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۵ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر