لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) کوهسار

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساختاری ـ راهبردی (جامع) کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر باخرز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر کلاله

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۹ / ۱۹۳۶۹ 1390/06/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز

مشاهده بیشتر
۱۹۳۷۱ / ۱۹۳۷۱ 1390/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز

مشاهده بیشتر
۱۹۳۷۱ / ۱۹۳۷۱ 1390/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری قزوین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی توسعه شرق اصفهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر کوهسار

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۴۹ / ۱۹۸۰۳ 1391/12/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه قشم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۳ / ۲۰۵۲۷ 1394/06/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۹ / ۱۹۴۰۹ 1390/07/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کالبدی منطقه فارس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۳ / ۱۹۳۰۳ 1390/03/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای هادی شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران ـ اصلاحیه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مجموعه گردشگری و فرودگاه بین‌المللی قم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص معضلات شهرسازی در استان مازندران

مشاهده بیشتر