لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های مقاطع تحصیلی بالاتر

مشاهده بیشتر
۱۸۳۴۶ / ۱۸۳۴۶ 1386/11/30

انتخاب اعضای حقیقی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی(مصوب جلسه ۶۱۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مشاهده بیشتر
۱۷۷۷۰ / ۱۷۷۷۰ 1384/12/06

انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۴۶ / ۱۸۳۴۶ 1386/11/30

انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۱ / ۱۷۹۹۱ 1385/09/11

انتخاب رؤسای دانشگاههای تربیت معلم سبزوار، صنعتی شاهرود، علم و صنعت ایران، هنر اصفهان، شهید چمران اهواز، تربیت معلم تهران، بجنورد و یزد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۱ / ۱۷۹۹۱ 1385/09/11

انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی گیلان، شهید صدوقی یزد و یاسوج

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۲۲ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

انتخاب رئیس شورای تخصصی حوزوی

مشاهده بیشتر
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

انتخاب رئیس شورای تخصصی حوزوی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۷۹ / ۱۸۳۷۹ 1387/01/20

انتخاب سه عضو صاحبنظر منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور (مصوب جلسه ۶۱۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

انتخاب سه نفر از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۹ / ۱۷۹۰۹ 1385/05/30

انتخاب سه نفر از اعضای هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

انتخاب عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی‏

مشاهده بیشتر
۱۸۰۶۴ / ۱۸۰۶۴ 1385/12/12

انتخاب عضو هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۶ / ۱۸۲۴۶ 1386/07/29

انتخاب عضو هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات

مشاهده بیشتر
۱۸۰۸۹ / ۱۸۰۸۹ 1386/01/21

انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر صاحبنظر در علوم و معارف اسلامی و مسائل علمی و فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۸ / ۱۷۸۵۸ 1385/03/30

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۸ / ۱۸۳۵۸ 1386/12/15

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه ۶۱۴ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌های نظارت مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگیبرای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۰۵ / ۱۷۷۰۵ 1384/09/14

انتخاب نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۶۴ / ۱۸۰۶۴ 1385/12/12

انتخاب چهارنفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۳۹ / ۱۹۶۳۹ 1391/05/16

انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۸۷ / ۱۹۶۳۹ 1391/05/16

انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی

مشاهده بیشتر