لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۱۴ / ۲۰۲۴۸ 1393/06/19

اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
۱۹۲۴۴ / ۱۹۲۴۴ 1390/01/09

اصلاح مصوبه تأسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۲ / ۱۹۴۵۲ 1390/09/23

اصلاح مصوبه شماره ۳۵۲۶۹/۲۰۶ ـ ۷/۷/۱۳۸۹ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

اصلاح مصوبه شماره ۸۱۹۰۳/۱۹۰۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۳ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۵۴۷ / ۱۹۷۹۷ 1391/11/30

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران‌حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

اصلاح مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو

مشاهده بیشتر
۱۸۸۲۰ / ۱۸۸۲۰ 1388/07/18

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ نفر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۰ / ۱۸۸۶۰ 1388/09/05

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حد نصاب تفکیک در منطقه اسکان غیررسمی شهر بیرجند

مشاهده بیشتر
۱۷۸۱۱ / ۱۷۸۱۱ 1385/02/04

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سراب

مشاهده بیشتر
شورای عالی فضای مجازی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۸ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

مشاهده بیشتر
۱۷۸۶۵ / ۱۷۸۶۵ 1385/04/07

اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۳)

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۷ / ۱۹۴۹۷ 1390/11/19

اصلاح مفاد ماده (۱) مصوبه شماره ۲۶۴۳۷/۲۰۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۲ / ۱۹۸۰۸ 1391/12/13

اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۱۱ / ۲۰۵۵۱ 1394/07/04

اصلاح مواد (۱۸) و (۲۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۰ / ۲۰۲۶۹ 1393/07/14

اصلاح مواد (۳) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۰۰ / ۲۰۵۱۸ 1394/05/26

اصلاح مواد (۴)،(۵)، تبصره بند (الف) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۱۸) تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۰۶ / ۱۹۶۹۳ 1391/07/20

اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر