لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در خیابان آیت‌ا... کاشانی تهران (پروژه نور)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی بنیاد تعاون ناجا شهر تبریز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی دارآباد از حفاظت و سبز به مسکونی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری حدود ۶۰ هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴ هکتار اراضی از فضای سبز به درمانی استان قم

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴ هکتار اراضی از فضای سبز به درمانی استان قم

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۴ / ۱۹۵۲۴ 1390/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴۸۸ هکتار از اراضی دره بهشت شهر جدید پردیس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۵ / ۲۰۲۲۷ 1393/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص جمعیت، محدوده و حریم مشهد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۷۵ / ۱۹۸۷۰ 1392/03/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص روستاهای واقع در حریم شهر جهرم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۰ / ۲۰۴۲۵ 1394/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۴ / ۲۰۵۳۱ 1394/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۱۵ / ۲۰۲۵۰ 1393/06/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۳ / ۲۰۵۲۷ 1394/06/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص شهرهای هوشمند آتی با فن‌آوری و اطلاعات مکانی سه بعدی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۶۸ / ۱۸۹۶۸ 1389/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط کلی مطالعات امکان‌سنجی، مکان‌یابی و احداث باغستانهای کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۹ / ۱۸۹۲۹ 1388/12/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

مشاهده بیشتر