لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۴ / ۲۰۳۱۱ 1393/09/06

رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۴ / ۲۰۳۱۱ 1393/09/06

رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سقف اضافه کار کارکنان دفاتر حقوقی دستگاهها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

رأی شماره ۱۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ ۵ ـ ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب مصوب۱۳۸۳ وزارت نیرو و ابطال بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورت جلسه شماره۱۴۷ـ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب‌منطقه‌ای خراسان‌شمالی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۴ / ۲۰۳۱۱ 1393/09/06

رأی شماره ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص زمان شمول مقررات حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالا به صورت ورود موقت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات و شرکت انبارهای

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۸ / ۱۸۴۴۸ 1387/04/11

رأی شماره ۱۲۹۶ـ ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سودگمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی درخصوص مورد را دارد به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده است فاقد وجاهت قانونی است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۱۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شاندیز

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت باقانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه بوده و تسری مدلول دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان نسبت به قبل جایز نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت باقانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه بوده و تسری مدلول دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان نسبت به قبل جایز نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۸ / ۱۸۴۷۸ 1387/05/17

رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۶ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰ ـ ۱/۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۵ معاونت انسانی و مدیریت وزارت نفت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره‌های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ‌ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

رأی شماره ۱۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند ۲۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

رأی شماره ۱۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۴ / ۲۰۳۱۱ 1393/09/06

رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به صدور پروانه احداث واحد تجاری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۳۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ و بند ۲ صورتجلسه ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۶۳ / ۱۸۱۶۳ 1386/04/18

رأی شماره ۱۳۴ الی ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده حق جذب به افراد شاغل در مهدکودکها

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۳۴۰ ـ ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی فی‌مابین کارگر و کارفرما

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به پرداخت فوق‌العاده کارانه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ یک درصد عوارض از قیمت فروش نهائی محصولات واحدهای سنگبری

مشاهده بیشتر