محرمانگی
about flasj

محرمانگی

وقتی از سرویس‌های ما استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می‌کنید. می‌دانیم که این مسئولیتی بزرگ است و سخت در تلاش هستیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم و کنترل آن‌ها را در دست شما قرار دهیم.

اطلاعات شما نزد ما محفوظ است اما می تواند به دستور مقام محترم قضایی در دسترس دیگران هم قرار بگیرد.