لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۱۵۲ / ۱۹۱۵۲ 1389/09/09

مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده ۹ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده۳ و تکمیل بند۵ ماده۵ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» (مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶)(مصوب جلسه ۶۲۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۹۰۵۳ / ۱۹۰۵۳ 1389/05/10

مصوبه « الحاق یک تبصره جدید به بند ۵ ماده آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۴ / ۱۹۲۸۴ 1390/02/27

مصوبه « انتخاب اعضای جدید هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۵ / ۱۹۱۲۵ 1389/08/05

مصوبه « انتخاب تعدادی از اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۰۴ / ۱۹۲۰۴ 1389/11/14

مصوبه « انتخاب دو عضو جدید شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۰ / ۱۸۸۶۰ 1388/09/05

مصوبه « انتخاب رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۴۲ / ۱۹۳۴۲ 1390/05/08

مصوبه « انتخاب مجدد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۱ / ۱۸۴۸۱ 1387/05/21

مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور»

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۹ / ۱۸۷۴۹ 1388/04/25

مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۱ / ۱۹۳۹۱ 1390/07/07

مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات»

مشاهده بیشتر
۱۸۸۹۹ / ۱۸۸۹۹ 1388/10/26

مصوبه « انتخاب یک عضو جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

مصوبه « انتخاب یک عضو صاحبنظر در هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (ویژه معارف و علوم انسانی)(مصوب جلسه ۶۲۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۲ / ۱۸۹۰۲ 1388/10/29

مصوبه « انتخاب ۳ عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

مصوبه « انتخاب ۳ عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»

مشاهده بیشتر
۱۹۰۱۶ / ۱۹۰۱۶ 1389/03/25

مصوبه « انتخاب ۵ عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۹ / ۱۸۹۲۹ 1388/12/04

مصوبه « انتخاب ۷ صاحب‌نظر علوم انسانی عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی»

مشاهده بیشتر
۱۸۹۵۷ / ۱۸۹۵۷ 1389/01/16

مصوبه « تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

مصوبه « تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۱ / ۱۹۱۲۱ 1389/08/01

مصوبه « تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۱ / ۱۹۱۲۱ 1389/08/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۳ / ۱۹۲۳۳ 1389/12/19

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ایلام»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۳ / ۱۹۲۳۳ 1389/12/19

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت مدرس»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۲ / ۱۹۳۶۲ 1390/06/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران»

مشاهده بیشتر
۱۸۳۷۹ / ۱۸۳۷۹ 1387/01/20

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تهران» (مصوب جلسه ۶۲۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۰ / ۱۹۳۸۰ 1390/06/24

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی»

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۲ / ۱۹۳۶۲ 1390/06/01

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان»

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۷ / ۱۹۲۲۷ 1389/12/12

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان»

مشاهده بیشتر