لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۱ـ۱ـ۱ـ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین معبر

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۱۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۱۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی در صورت اشتغال به کار نیمه‌وقت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۲۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۵/۲/۱۳۷۶ بانک کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۶ / ۲۰۲۸۹ 1393/08/08

رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص انتقال از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به‎استناد تبصره اصلاحی ماده۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تشخیص ارزش تحصیلی جهت ارتقاء به طبقات بالاتر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها»

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

رأی شماره ۱۲۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء ۲۵درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

رأی شماره ۱۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۷۲ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول (وقت) رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده ۱ مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی بند۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روشهای بانک ملی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعطای اضافات شایستگی در وزارت نفت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۹۶۰۴ / ۱۹۶۰۴ 1391/04/05

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۷ / ۲۰۱۷۶ 1393/03/25

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۱ـ ب و ۲ـ ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۱ـ ب و ۲ـ ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کاری کارگران بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بعد از واگذاری به شرکت خصوصی رجاء

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کاری کارگران بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بعد از واگذاری به شرکت خصوصی رجاء

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوض و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

مشاهده بیشتر