لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۰ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره ۲۳۹ و ۲۴۰ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال۱۳۸۳ قوه قضائیه) استنباط می‌شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به درخواست ابطال برگ جریمه بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره۲۰۵ـ۳۳۶۹۴ مورخ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ آموزش و پرورش چالوس

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نسبت به اولاد اناث که مطلقه شده‌اند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۵ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

رأی شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/د م ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

رأی شماره ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۷ / ۱۸۶۲۷ 1387/11/19

رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

رأی شماره ۷۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۴ / ۱۹۰۰۴ 1389/03/10

رأی شماره ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۴ / ۲۰۵۶۱ 1394/07/15

رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۵ / ۲۰۵۶۵ 1394/07/20

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۱ / ۲۰۵۵۱ 1394/07/04

رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۵ / ۲۰۵۶۵ 1394/07/20

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۳ / ۲۰۵۵۷ 1394/07/11

رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۴ / ۲۰۵۶۱ 1394/07/15

رأی شماره ۷۴۹ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

رأی شماره ۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است

مشاهده بیشتر
۱۸۹۱۷ / ۱۸۹۱۷ 1388/11/17

رأی شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنان دانشگاه

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۲ / ۱۸۹۲۲ 1388/11/25

رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی بعهده وزیر آموزش و پرورش می‌باشد، لذا تعیین

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۴ / ۲۰۵۶۱ 1394/07/15

رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی توسعه استان گلستان و بند۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی استان گلستان

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۴ / ۱۸۱۱۴ 1386/02/19

رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری‏ به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها‏

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۴ / ۱۸۱۱۴ 1386/02/19

رأی شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق مشمولین قانون متعهدین خدمت‏ به وزارت آموزش و پرورش به استخدام قطعی پس از فراغت ..

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ‏به رسیدگی شکایت عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام لغو پروانه فعالیت شرکت‌هایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه می‌نمایند و نسبت به نصب

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۳ / ۱۸۶۵۳ 1387/12/24

رأی شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۲ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۵ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۱ / ۲۰۰۹۲ 1392/12/05

رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر