لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۲۶۹ / ۱۹۲۶۹ 1390/02/08

رأی شماره ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب برخی از حقوق استخدامی به لحاظ عدم تقاضای بازخریدی و بازنشستگی در مهلت تعیین‌شده خلاف

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۴ / ۱۹۸۹۲ 1392/03/30

رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۹ / ۲۰۶۴۰ 1394/10/23

رأی شماره ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

مشاهده بیشتر
۱۸۱۶۳ / ۱۸۱۶۳ 1386/04/18

رأی شماره ۱۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

مشاهده بیشتر
۱۷۸۸۱ / ۱۷۸۸۱ 1385/04/27

رأی شماره ۱۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فوق‌العاده کار با اشعه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۹ / ۲۰۶۴۰ 1394/10/23

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۹ / ۲۰۶۴۰ 1394/10/23

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۳۵ / ۱۸۴۳۵ 1387/03/27

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده اشتغال مأموریت ثابت خارج از کشور به کارکنان وزارت امور خارجه که فاقد مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۸ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان آذربایجان شرقی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۶ / ۲۰۲۸۹ 1393/08/08

رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

رأی شماره ۱۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت دریافت عوارضاز برندگان حراج یا مزایده

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۱۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۱۹ / ۱۸۴۱۹ 1387/03/05

رأی شماره ۱۱۳۳، ۱۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۶/۹/۱۳۸۵ کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۳ / ۱۸۴۲۳ 1387/03/09

رأی شماره ۱۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق

مشاهده بیشتر
۱۸۴۲۷ / ۱۸۴۲۷ 1387/03/16

رأی شماره ۱۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مستخدمان دولت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۰ / ۲۰۶۴۴ 1394/10/28

رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۴۰ / ۲۰۶۴۴ 1394/10/28

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال می‌شود و خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند (الف) تبصره۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۱ / ۱۹۸۸۵ 1392/03/22

رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی‌نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۸ / ۱۸۴۴۸ 1387/04/11

رأی شماره ۱۱۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت هزینه مسکن به مستخدمین رسمی یا ثابت به شروط غیربومی بودن و عدم سکونت در خانه‌های سازمانی با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و هزینه سفر نیز به کارکنان غیربومی واجد شرایط قابل پرداخت می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر ماده (۲۷) قانون کار می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (۲۷) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئین‌نامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان مربیان مدیران و معاونین واجد شرایط مدارس قبل از تصویب هیأت ممیزه جواز قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۰ / ۱۹۸۸۳ 1392/03/20

رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه (نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ موردعمل از سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره۳۹/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ ستاد کل نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر