لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۶۲ / ۱۹۸۳۵ 1392/01/22

اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۴۷ / ۱۹۷۹۷ 1391/11/30

اصلاح بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۸۹۰/ت۴۷۲۸۸ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

اصلاح بند (ث) تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۸ / ۲۰۲۹۵ 1393/08/18

اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

اصلاح بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح بند (د) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۸ / ۲۰۰۵۰ 1392/10/14

اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

اصلاح بند (چ) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-VISA)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۹ / ۱۹۸۸۰ 1392/03/16

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۳ / ۱۹۷۳۵ 1391/09/13

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۸ / ۲۰۶۳۵ 1394/10/17

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۰۶/ت۵۱۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۲۷/ت۲۳۵۶۱ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۴ / ۱۹۸۳۹ 1392/01/28

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۶ / ۱۹۶۰۶ 1391/04/07

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۷۳۱۶/ت۲۸۲۱۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۰ / ۲۰۶۰۷ 1394/09/10

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۰۰۸۸/ت۵۱۸۵۳هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
۱۹۲۷۸ / ۱۹۲۷۸ 1390/02/20

اصلاح بند (۱) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای پژوهشی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۶ / ۱۹۲۸۶ 1390/02/29

اصلاح بند (۱) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تنفیذ طرح جامع ـ تفصیلی شهر گرماب

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۸۰ / ۱۹۶۱۷ 1391/04/21

اصلاح بند (۱)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر