لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۱۶ / ۱۹۹۶۸ 1392/06/31

الحاق وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۴۵ / ۱۷۹۴۵ 1385/07/12

الحاق یک بند به « ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

الحاق یک بند به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

الحاق یک بند به ماده ۳ مصوبه « تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های ‏نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)»‏

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۲۳ / ۱۹۷۳۵ 1391/09/13

الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۹۷۳۵ / ۱۹۷۳۵ 1391/09/13

الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۸۶ / ۲۰۱۷۳ 1393/03/21

الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

الحاق یک تبصره به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
۱۷۷۷۰ / ۱۷۷۷۰ 1384/12/06

الحاق یک تبصره به بند « ب» ماده۳ اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۷۹ / ۲۰۴۵۸ 1394/03/11

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

الحاق یک تبصره به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۱ / ۱۹۹۰۵ 1392/04/16

الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۳۴ / ۲۰۰۱۷ 1392/09/02

الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری

مشاهده بیشتر
۱۷۸۲۳ / ۱۷۸۲۳ 1385/02/18

الحاق یک تبصره به ماده ۲ متمم آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۰۰۱ / ۱۸۰۰۱ 1385/09/22

الحاق یک تبصره به ماده۲ آیین‌نامه شورای هنر

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۳۴ / ۲۰۶۲۲ 1394/10/01

الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

الحاق یک تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۲۳ / ۱۹۷۳۵ 1391/09/13

الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)

مشاهده بیشتر
۱۹۷۳۵ / ۱۹۷۳۵ 1391/09/13

الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۶ / ۲۰۵۹۵ 1394/08/26

الحاقیه به تبصره‌های مواد ۷ و ۱۲ از آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۲۲ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه پزشکی

مشاهده بیشتر
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه پزشکی ودارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته‌های گروه علوم انسانی و گروه هنر

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۶۰ / ۱۹۸۳۰ 1392/01/17

امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی

مشاهده بیشتر