لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیته استانی در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۴ / ۲۰۰۱۷ 1392/09/02

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۱ / ۲۰۰۰۹ 1392/08/20

رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۶ / ۱۹۵۰۶ 1390/12/01

رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم امکان برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است

مشاهده بیشتر
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۸۸ ، ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق کارمند مستعفی به دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۱ / ۲۰۰۰۹ 1392/08/20

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۸۰۹ / ۱۸۸۰۹ 1388/07/05

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۴ / ۱۸۶۹۴ 1388/02/20

رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده از واحد قبلی در صورت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۲ / ۲۰۰۱۱ 1392/08/25

رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۰ / ۱۹۲۶۰ 1390/01/29

رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۱۶۳ / ۱۸۱۶۳ 1386/04/18

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ....

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

رأی شماره ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۶ / ۲۰۰۲۱ 1392/09/06

رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۳ / ۱۷۹۹۳ 1385/09/13

رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده۲ مصوبه مورخ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض حین از بعضی شرایط ایام عدم اشتغال بدون

مشاهده بیشتر
۱۹۷۳۷ / ۱۹۷۳۷ 1391/09/15

رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۴ / ۱۹۷۳۷ 1391/09/15

رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۵۵۸ / ۱۸۵۵۸ 1387/08/23

رأی شماره ۵۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل

مشاهده بیشتر
۱۸۵۵۵ / ۱۸۵۵۵ 1387/08/20

رأی شماره ۵۱۷ - ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از طرح تفصیلی بابل

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۵۱۸ ـ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۵۵ / ۱۸۵۵۵ 1387/08/20

رأی شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره ۲۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره ۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی و تطبیق آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۹ / ۱۹۲۶۹ 1390/02/08

رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی و عدم ابطال جزء ب از قسمت امورمتفرقه

مشاهده بیشتر