لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

تمدید مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۰۳ / ۱۹۲۰۳ 1389/11/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع فیروزان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر آبیک

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر آبیک

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر ابرکوه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر بانه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر جویبار

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر سراوان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر لار

مشاهده بیشتر
۱۸۲۳۳ / ۱۸۲۳۳ 1386/07/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر مریوان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۵ / ۱۸۶۲۵ 1387/11/16

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خاش

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۵ / ۱۸۶۲۵ 1387/11/16

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیکشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۵ / ۱۸۶۲۵ 1387/11/16

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع‌به طرح جامع شهر زهک

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۴ / ۲۰۵۰۳ 1394/05/07

تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۵ / ۱۹۵۵۱ 1391/01/31

تنفیذ اجرای آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صندوق توسعه ملی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجرا در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

تنفیذ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فومن

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۲ / ۱۹۱۸۲ 1389/10/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تایباد

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۹ / ۱۹۱۷۹ 1389/10/13

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دوست‌محمد

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۲ / ۱۹۱۸۲ 1389/10/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دولت‌آباد

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۹ / ۱۹۱۷۹ 1389/10/13

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیشین

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۹ / ۱۹۲۸۹ 1390/03/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلیشادوسودرجان

مشاهده بیشتر
۱۹۱۶۵ / ۱۹۱۶۵ 1389/09/27

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر آذرشهر

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۶ / ۱۹۲۸۶ 1390/02/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر ایوان

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی متعلق به تعاونی مسکن نیروی انتظامی شهر بناب به محدوده شهر بناب

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۳ / ۱۹۰۸۳ 1389/06/15

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۱۲۰ هکتار از اراضی حریم شهر کازرون به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۳ / ۱۹۰۸۳ 1389/06/15

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۲۳ هکتار از اراضی حریم شهر فسا به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی موردنیاز

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۳ / ۱۹۰۸۳ 1389/06/15

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۴/۶۰ هکتار از اراضی حریم شهر نورآباد به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد

مشاهده بیشتر