لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
دبیر هیات دولت
۷۲۸ / ۲۰۲۹۵ 1393/08/18

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۶ / ۲۰۵۳۷ 1394/06/17

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۰۳ / ۲۰۲۱۸ 1393/05/15

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۷ / ۱۹۹۹۹ 1392/08/08

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۲ / ۲۰۴۹۷ 1394/04/31

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۲ / ۲۰۱۹۲ 1393/04/12

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۴ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۵ / ۱۹۵۵۱ 1391/01/31

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۷ / ۲۰۶۶۸ 1394/11/27

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۰ / ۲۰۶۸۱ 1394/12/12

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۶ / ۲۰۵۰۸ 1394/05/13

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

مشاهده بیشتر