لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۲ / ۱۹۹۸۲ 1392/07/16

رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مصرح در تبصره۱ ماده۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۲ / ۱۹۹۸۲ 1392/07/16

رأی شماره ۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خسارات وارده به مؤدی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۲

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۴ / ۱۸۶۹۴ 1388/02/20

رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر کاربری پارکینگ مگر در موارد استثناء شده قانونی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۸۰ / ۱۹۴۸۰ 1390/10/27

رأی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

رأی شماره ۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستمری بازنشستگی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره

مشاهده بیشتر
۱۹۴۸۰ / ۱۹۴۸۰ 1390/10/27

رأی شماره ۴۲۸ الی ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی ....

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی ....

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۷ / ۱۷۸۳۷ 1385/03/03

رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت خدمت زیرپرچم جزء سوابق خدمت دولتی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۸۰ / ۱۹۴۸۰ 1390/10/27

رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

رأی شماره ۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ذخیره‌سازی مرخصی موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۷ / ۲۰۵۱۰ 1394/05/15

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ فدراسیون کونگ‌فو

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵/۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و استان آذربایجان غربی و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ/م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان

مشاهده بیشتر
۱۹۷۰۲ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۷ / ۲۰۵۱۰ 1394/05/15

رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ مصوبات جلسه ۱۸۰ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۵ / ۱۸۵۲۵ 1387/07/14

رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۲ / ۲۰۰۱۱ 1392/08/25

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران

مشاهده بیشتر
۱۹۷۰۲ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۹ / ۱۹۷۰۲ 1391/08/01

رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۷۷۵۳ / ۱۷۷۵۳ 1384/11/12

رأی شماره ۴۴۹ در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۶۷۲۵/۴۶۰/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۵ / ۱۸۵۲۵ 1387/07/14

رأی شماره ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

مشاهده بیشتر