لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق‌العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۶ / ۱۸۴۷۶ 1387/05/15

رأی شماره ۲۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۰ / ۱۸۷۴۰ 1388/04/14

رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۲۸۶، ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیئت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۴۱۳ / ۱۹۴۱۳ 1390/08/03

رأی شماره ۲۸۷ الی ۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲ـ۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۲۹ ـ ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت ۷۵% هزینه‌های درمانی مستخدمان دولت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت ۷۵% هزینه‌های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
۱۹۴۱۳ / ۱۹۴۱۳ 1390/08/03

رأی شماره ۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت نقض رای و ارجاع به هیأت هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که

مشاهده بیشتر
۱۷۹۳۵ / ۱۷۹۳۵ 1385/07/01

رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از کتاب امور بیمه‌گری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۷ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۹۳۵ / ۱۷۹۳۵ 1385/07/01

رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده ۸ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و ...

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۷ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ شورای عالی مالیاتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

رأی شماره ۳۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

رأی شماره ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیریت منابع آب ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۰ / ۲۰۴۹۲ 1394/04/23

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس‌ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب مدت تحصیل کسانیکه در مدرسه عالی بهداشت مدارس تحصیل و در وزارت بهداشت و

مشاهده بیشتر
۱۸۵۱۱ / ۱۸۵۱۱ 1387/06/26

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب مدت تحصیل کسانیکه در مدرسه عالی بهداشت مدارس تحصیل و در وزارت بهداشت و

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۷ / ۱۸۶۸۷ 1388/02/12

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر