فراگیر کردن دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بهره‌گیری از رایانه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/05/10
شماره ویژه نامه ۱۷۸۹۳
شماره انتشار ۱۷۸۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 586 مورخ 6/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 586 مورخ 6/4/1385 موضوع فراگیر کردن دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بهره‌گیری از رایانه را به شرح ذیل تصویب نمود:        « به منظور ساماندهی نگارش زبان فارسی در محیط‌های رایانه و صیانت از دستور خط صحیح زبان فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف مهلت شش ماه نسبت به طراحی نرم‌افزار نوشتار رایانه‌ای مجهز به سیستم غلط‌یاب خودکار و براساس دستور خط زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی اقدام نماید». معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی